Wie De Blankaart in Woumen bij Diksmuide bezoekt, waant zich heel even koning. Het fraaie kasteel zorgt niet alleen voor een sprookjesachtige aanblik. Het is tegelijk de statige toegangspoort tot het achterliggende natuurgebied. De uitgestrekte Blankaartvijver, omzoomd met dikke rietkragen, vormt een prachtig leef- en broedgebied voor vele vogels. Het gevarieerde landschap met kleurrijke weilanden, mysterieuze moerassen en poelen vol leven garandeert je uren wandelplezier.

Locatie: Woumen
Grootte: 350 ha
Toegankelijkheid: wandelpad vrij toegankelijk doorheen het natuurgebied
Start: kasteel BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen-Diksmuide
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: kasteelpark toegankelijk, natuurgebied moeilijk toegankelijk
Kinderwagens: kasteelpark toegankelijk, natuurgebied moeilijk toegankelijk
Parking: parking op De Blankaart
Meer info: conservator Guido Vandenbroucke 0477/85 41 38
Gift: projectnummer 5501
Wandelfolder: wandelfolder Blankaartpad te verkrijgen in winkel BC De Blankaart
Op stap met een gids in De Blankaart

Doneer

De Breemeersen is een topnatuurgebied van ongeveer 26 ha gelegen in Nieuwkerke (deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt tevens voor het beheer. De Breemeersen is een groot graslandgebied gelegen in de Leievallei. Dit open landschap bestaat uit een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle poelen, sloten en houtkanten.

Aardbeiklaver, wilde bertram, veldgerst, oeverzegge, haas, zomertortel, watersnip, patrijs, blauwe reiger, torenvalk, kamsalamander, sleedoornpage, hooibeestje zijn enkele kenmerkende soorten.

Locatie: Nieuwkerke en een deeltje in Dranouter(Heuvelland)
Grootte: 26 ha
Toegankelijkheid: Eikelstraat langs de Breemeersen
Start: kerk van Nieuwkerke
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid
Kinderwagens: moeilijke toegankelijkheid
Parking: grote parking ter hoogte van de kerk van Nieuwkerke + kleine parking aan de Kruistombe in de Eikelstraat met een prachtig panorama over het gebied 
Meer info: Piet Hardeman 057/44 56 57
Gift: projectnummer 5520
Wandelfolder: wandelfolder Breemeersenpad (10,6 km of verkorte versie van 6,1 km) + wandelnetwerkkaart Heuvelland
Op stap met een gids in het Heuvelland

Doneer

De Broekelzen is een topnatuurgebied van ongeveer 18 ha gelegen in Westouter (deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt voor het beheer. De Broekelzen bestaat uit ongeveer 4 ha bronbos en beekbegeleidend bos, 2 ha verbossingsakker en 12 ha open graslanden met houtkanten en poelen.

In de maanden april-mei kan men er genieten van een overweldigende voorjaarsbloei van bosanemoon en wilde hyacint. Boswederik, dotterbloem, spekwortel, brede wespenorchis, witte klaverzuring, ree, eikelmuis, vinpootsalamander, sleedoornpage zijn enkele kenmerkende soorten.

 

Locatie: Westouter (Heuvelland)
Grootte: 18 ha
Toegankelijkheid: wandelpad doorheen en langs Broekelzen
Start: kerk van Westouter
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid
Kinderwagens: moeilijke toegankelijkheid
Parking: ter hoogte van de kerk van Westouter
Meer info: conservator Piet Hardeman 057/44 56 57
Gift: projectnummer 5520
Op stap met een gids in het Heuvelland
Wandelfolder: wandelfolder Broekelzenpad (7 km) + wandelnetwerkkaart Heuvelland

Doneer

Langs de Heidebeek in Haringe ligt een 79 are groot weiland dat eigendom is van Natuurpunt. In deze vallei van de Heidebeek is het leuk vertoeven. Via het ‘Dode IJzer’-wandelpad kan de bezoeker de vallei ontdekken. Het landschap is een lappendeken van kleinschalige graslanden afgewisseld met stukjes struweel. Tijdens een wandeling is onder meer het typische gezang van de geelgors te horen. Deze regio is één van de weinige waar de geelgors nog standhoudt.

Net aan de grensovergang in Watou (Houtkerquestraat) ligt een 3 ha groot stuk hooiland. Met enkele aanplantingen hoopt de plaatselijke Natuurpuntafdeling ook dit perceel te ontwikkelen tot een volwaardig biotoop voor de geelgors. Het streefdoel is om in de toekomst verschillende gebieden langs de Heidebeek te verbinden tot een groter geheel en deze verder te herwaarderen.

 

Locatie: Haringe en Watou (Poperinge)

Grootte: 4 ha 11 are (samen)

Toegankelijkheid: de Natuurpuntgebieden zelf zijn enkel onder begeleiding toegankelijk

Start: het bewegwijzerde ‘Dode IJzer’-wandelpad start aan de kerk in Haringe en Roesbrugge

Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes

Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject

Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid

Parking: in de buurt van de kerk in Haringe en Roesbrugge

Meer info: Guido Quaghebeur - 057/33 79 78

Gift: projectnummer 5572

Wandelfolder: wandelfolder ‘Dode IJzer’-pad te verkrijgen via de Toeristische dienst van Poperinge

Doneer

De Hellebeek is een natuurgebied van ongeveer 8 ha gelegen in Loker (deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt voor het beheer. Het natuurreservaat De Hellebeek bestaat voornamelijk uit nattere en drogere graslanden met een aantal houtkanten en poelen gelegen in de vallei van de Hellebeek. Verspreid in het natuurgebied komen er waardevolle bosjes voor.

Boswederik, dotterbloem, spekwortel, wilde bertram, gevlekte aronskelk, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, moesdistel, ree, geelgors, vinpootsalamander, sleedoornpage zijn enkele kenmerkende soorten.

Locatie: Loker (Heuvelland)
Grootte: 8 ha
Toegankelijkheid: wandelpad langs en doorheen het natuurreservaat De Hellebeek
Start: kerk van Loker
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid
Kinderwagens: moeilijke toegankelijkheid
Parking: ter hoogte van de kerk van Loker
Meer info: conservator Piet Hardeman 057/44 56 57
Gift: projectnummer 5520
Op stap met een gids in het Heuvelland

Doneer

Het kleine Natuurpunt-reservaat ‘De Katteputten’ ligt in de vallei van De Palingbeek, in de Ieperse deelgemeente Hollebeke. Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt Westland en De Bron vzw, in samenwerking met de stad Ieper. De Katteputten ligt tussen de Kasteelhoekstraat en de hoge berm van de spoorweg Ieper-Kortrijk. Het bestaat uit ondiepe poelen, omringd door (elzen)hakhout, een hooilandje met ruigtevegetatie en verspreide houtkanten.

Het gebied werd verworven onder impuls van Hyla vzw, omdat de poelen een ideaal leef- en voortplantingsgebied vormen voor de zes soorten amfibieën uit de streek: gewone pad, groene kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en kamsalamander. Vooral voor de kamsalamander (Tritus cristatus) is het reservaat erg belangrijk: de populatie telt er steevast enkele tientallen exemplaren. Ook de levendbarende hagedis vindt er zijn biotoop, dankzij de nabijgelegen spoorberm. Tegen die berm aan ligt een Duitse bunker die als vleermuizenverblijf werd ingericht.

Locatie: Hollebeke
Grootte: minder groot gebied 0,72 ha in eigendom
Toegankelijkheid: niet vrij toegankelijk, jaarlijks zijn er wel enkele excursies naar het gebiedje
Gift: projectnummer 5561

Doneer

De Komerenhoek is één van de weinige resterende delen beekvallei langs de Reutelbeek, een groene long tussen Menen en Geluwe. In het gebiedje van 0,552 ha dat Natuurpunt Wervik in 2002 op de kop tikte, bevindt zich een herstelde poel die nu een kweekvijver is voor diverse soorten amfibieën, libellen en waterjuffers. Het gebied huisvest ook een kleine kolonie nestelende blauwe reigers en het riet is de thuisbasis voor bosrietzangers en kleine karekieten. Jaarlijks komt de boomvalk er tot broeden en ijsvogels komen er nu en dan eens langs om te jagen. Hopelijk kan dit kleine gebiedje rond de Reutelbeek met zijn mini-micro-klimaat nog uitbreiden langs de beek en zo in de toekomst een grotere habitat vormen voor onze inheemse fauna en flora.

Op het gewestplan staat de beekvallei ingekleurd als parkgebied. Twee kleine percelen scheiden de beekvallei van het wachtbekken in Menen aangelegd in functie van waterbeheersing. Tegelijkertijd ontwikkelde zich hier een gebiedje met hoge natuurwaarden. Verder stroomafwaarts nam Natuurpunt samen met enkele overheden het initiatief om natuurinrichtingsmaatregelen op resterende toegankelijke stukjes van de beekvallei uit te voeren. Een vlonderpad van twee meter breed ligt in het meest moerassige gedeelte van het bufferbekken. Het verhoogt zeker de natuurbelevingswaarde van het bekken en vormt een essentieel onderdeel van het educatieve wandelpad dat er doorheen loopt.

Locatie: Geluwe
Grootte: < 10 ha
Toegankelijkheid: wandel- en fietspad langs de Reutelbeek
Start: het Reutelbeekpad (2 km) start aan het bufferbekken in Menen
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid
Kinderwagens: moeilijke toegankelijkheid
Parking: ter hoogte van het bufferbekken in Menen
Meer info: Marc Kino - 056/31 14 13
Gift: projectnummer 5555
Wandelfolder: Gratis op te vragen bij de Dienst Toerisme van Wervik of Menen, evenals op de Milieudienst van de stad Wervik.

Doneer

De Leiemeersen in Laag-Vlaanderen of “Basflander” zijn een restant van het laaggelegen meersengebied met tal van kleine landschapselementen zoals oude knotwilgen, sloten, kleinschalige graslanden en een rijke maar zeer kwetsbare fauna en flora. Deze meersen situeren zich in hoofdzaak tussen de industriezone aan de Pontstraat in Wervik tot de grens met Menen. Hier komen nog verschillende plantensoorten voor die gebonden zijn aan eerder voedselarme en vochtige hooilanden en jaarlijks overwinteren er één of twee buizerds.

Natuurpunt Wervik kon in dit meersengebied een perceel aankopen. Om het natuurherstel in deze natte weide te herstellen, zal Natuurpunt Wervik een miniatuuroverstromingsgebied creëren om na te gaan hoe snel het herstel zich kan inzetten. Natuurpunt durft nu al dromen van bloemrijke hooilanden rijk aan dotterbloemen, ratelaar en meer van dat fraais. Ook aan water gebonden vogels, amfibieën en andere nuttige insecten als libellen en vlinders kunnen hiervan profiteren. Via de Laag-Vlaanderenroute, een korte luswandeling langs de Leie, kan u kennismaken met dit gebied. De wandelroute is niet bewegwijzerd doch educatieve borden langs het wandelpad voorzien je van achtergrondinfo en fijne weetjes. Dit stukje laaggelegen Vlaanderen doet je mijmeren over hoe het was en hoe het ooit zou kunnen zijn...

Locatie: Wervik Grootte: < 10 ha
Toegankelijkheid: wandelpad “Laag-Vlaanderenroute”
Start: De Laag-Vlaanderenroute (3,1 km) start op het einde van de Bootweg
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: geschikt, maar een beperkt deel is iets moeilijker toegankelijk
Kinderwagens: geschikt, maar een beperkt deel is moeilijker toegankelijk
Parking: parkeren kan in het begin van de Bootweg
Meer info: Marc Kino - 056/31 14 13
Gift: projectnummer 5544
Wandelfolder: Gratis op te vragen bij de Dienst Toerisme of de Milieudienst van Wervik 

Doneer

De Scherpenberg is een natuurgebied van ongeveer 10 ha gelegen tussen Loker en De Klijte (deelgemeentes van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt voor het beheer. Het natuurreservaat De Scherpenberg bestaat voornamelijk uit nattere en drogere graslanden met een aantal houtkanten en een poel gelegen in de vallei van de Scherpenbergbeek. Tevens is er oud bos evenals jong bos aanwezig. Een rietveld zorgt voor nog meer variatie.

Grote ratelaar, dotterbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, veldrus, bosbies, gewoon biggenkruid, schapenzuring, korenbloem, steenmarter, oranjetip, sleedoornpage zijn enkele kenmerkende soorten.

Locatie: tussen Loker en De Klijte (Heuvelland)
Grootte: 10 ha
Toegankelijkheid: wandelpad langs en doorheen het natuurreservaat De Scherpenberg
Start: kerk van Loker
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid
Kinderwagens: moeilijke toegankelijkheid
Parking: ter hoogte van de kerk van Loker
Meer info: conservator Piet Hardeman 057/44 56 57
Gift: projectnummer 5520
Wandelfolder: wandelfolder Scherpenbergpad (7,7 km) + wandelnetwerkkaart Heuvelland
Op stap met een gids in het Heuvelland

Doneer

Natuurpunt mag zich sedert eind 2016 trotse eigenaar noemen van een natuurrijk grasland in Langemark. Het natte, laaggelegen prachtgebied ligt op een steenworp van ’t Bosseltje, het mooie gemeentelijke groengebied dat Natuurpunt Westland al enkele jaren beheert in Langemark-Poelkapelle. Beide stukjes natuur liggen in de vallei van de Steenbeek. Deze mooie beekvallei verbindt het heuvelende landschap van de Ieperboog met de aanzet van de IJzervallei en biedt nog veel kansen voor natuurontwikkeling, midden een uitgesproken agrarische regio.

 

Actief zoeken naar ‘natuurverbindingsgebieden’ met reële kansen op ecologische ontwikkeling is één van de doelstellingen van Natuurpunt De Bron en Natuurpunt Westland. De Sint-Elooismote was een ware ontdekking, een perceel dat op de biologische waarderingskaart als ‘zeer waardevol’ staat ingekleurd en op de 18de eeuwse Ferrariskaart ingetekend staat als een (toen al) eeuwenoude dubbel omwalde nederzetting.

Locatie: Langemark
Grootte: 2 ha 83 are
Toegankelijkheid: het Natuurpuntgebied is enkel onder begeleiding toegankelijk
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Rolstoelgebruikers: natuurgebied niet toegankelijk
Kinderwagens: natuurgebied moeilijk toegankelijk
Meer info: conservator Sofie Butaye
Gift: projectnummer 5586

Doneer

 

De Sulferberg is een topnatuurgebied van ongeveer 19 ha gelegen in Westouter (deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt voor het beheer. Het natuurgebied bestaat vooral uit waardevolle bronbossen en vaak sterk hellende graslanden met houtkanten, knotbomenrijen en poelen. De Brandersbeek en de Sulferbergbeek vormen zeer waardevolle valleien.

In de maanden april-mei kan men er genieten van een overweldigende voorjaarsbloei van bosanemoon en wilde hyacint. De zeldzame paarbladige en verspreidbladige goudveil komen massaal voor in het Brandersbos. Bittere veldkers, dotterbloem, muskuskruid, kleine maagdenpalm, moesdistel, bosbies, gele plomp, drijvend fonteinkruid, brem, geelgors, hazelworm, vinpootsalamander, sleedoornpage zijn enkele kenmerkende soorten.

Locatie: Westouter (Heuvelland) en deeltje in Reningelst (Poperinge)
Grootte: 19 ha
Toegankelijkheid: wandelpad doorheen en langs De Sulferberg
Start: kerk van Westouter
Schoeisel: laarzen zijn aan te raden in nattere periodes
Dieren: aangelijnde gezelschapsdieren zijn welkom op het wandeltraject
Rolstoelgebruikers: moeilijke toegankelijkheid
Kinderwagens: moeilijke toegankelijkheid
Parking: ter hoogte van de kerk van Westouter
Meer info: conservator Piet Hardeman 057/44 56 57
Gift: projectnummer 5520
Wandelfolder: wandelfolder Tweebergenwandelroute  (provinciale wandelroute van 7,2 km vanuit Westouter) + wandelfolder Scherpenbergpad (7,7 km vanuit Loker)  + wandelnetwerkkaart Heuvelland
Op stap met een gids in het Heuvelland

Doneer

Dit gebied, ruim 2 hectare groot, ligt langs de oostelijke oever van het Kanaal Ieper-IJzer, naast het bekende Sas van Boezinge en langs het Fietsnetwerk Ieperboog. Het sluit perfect aan op het mooie stedelijke wandelpad langs de oostelijke kanaaloever. Het fortgebied zal in de toekomst worden ingericht met de nodige educatieve duiding over historiek en landschap.

Het gebied omvat een bebost, behoorlijk bultig terrein, enkele poelen en een lange, brede gracht, relicten van het fortreliëf. Merkwaardig is ook dat de middeleeuwse Ieperlee(t), die langs het terrein loopt, er onderduikt in een (eeuwen)oude overwelving. Een bunkertje getuigt van het oorlogsverleden. De natuurwaarden in het gebied zullen de komende jaren door Natuurpunt Westland verder ontwikkeld en beheerd worden, met de nodige aandacht voor de historische oorsprong van het fort.

Locatie: Boezinge
Grootte: ruim 2 ha
Toegankelijkheid: voorlopig enkel toegankelijk bij geleide wandelingen (situatie eind 2013)
Start: Sas van Boezinge, Sasstraat te 8904 Boezinge
Schoeisel: laarzen aan te raden in nattere periodes
Rolstoelgebruikers: natuurgebied niet toegankelijk
Kinderwagens: natuurgebied moeilijk toegankelijk
Parking: parkeren langs de Sasstraat
Meer info: conservator Rudy Claeys
Gift: projectnummer 5547
Wandelfolder: “Onthaasten op Jaagpaden”, reeks Verhalen voor Onderweg, omvat kanaal Ieper-IJzer vanaf Boezinge tot Driegrachten)

Doneer