13 januari 2022

De beslissing is gevallen: het voorstel voor een Landschapspark Westhoek is geweigerd door Vlaanderen. Jammer en ongetwijfeld zullen hierdoor een pak middelen voor streekontwikkeling, recreatie, natuur, … de komende jaren niet naar de Westhoek komen. Jammer, voor de streek op zich en voor veel ondernemers en ontwikkelingen hier.

Reconversie militaire basis Koksijde moet natuurgericht zijn of mist de afspraak met de toekomst 

januari 2022 

De voorbije jaren werd er warm en koud geblazen over de toekomst van de militaire luchtmachtbasis in Koksijde. In oktober 2021 viel uiteindelijk de definitieve beslissing: de basis sluit volledig in 2024-2025 
Ondertussen waren het gemeentebestuur van Koksijde en het Provinciebestuur van West-Vlaanderen al een aantal jaren bezig met het uitwerken van een PRUP, een Provinciaal Uitvoeringsplan, voor de 450 ha grote basis. Dergelijk plan legt vast wat de nieuwe bestemmingen in het gebied zullen zijn, welke activiteiten er uitgebouwd worden en dus ook wat niet kan en niet zal kunnen doorgaan in het gebied. 
Met dit PRUP willen de gemeente Koksijde en de provinciale overheid dit grote, open gebied omzetten naar zones voor onder meer: een burgerluchthavenrecreatie, landbouw, wonen, KMO-zone enz.  
 

Download hier de folder.

 

 

30.08.2021 

Het ‘Westhoekoverleg’, een streekoverleg waar alle Westhoekburgemeesters op regelmatige basis aan deelnemen, gaf op 25 augustus 2021 een negatief advies over de oprichting van een mogelijk Landschapspark of Nationaal Park in de Westhoek. Meteen vergooien onze burgervaders en -moeders één van de belangrijkste (laatste?) kansen om een stroomversnelling op gang te brengen in de doelgerichte ontwikkeling van zachte recreatie & toerisme in de Westhoek via een opwaardering van onze landschappen, cultuurhistorische sites, groene ruimtes en natuurgebieden. 

24 november 2020

Statiegeld? Yes We Can! Met deze enthousiaste slogan starten 140 gemeenten, bedrijven en organisaties waaronder ook Natuurpunt De Bron vandaag de nieuwe campagne van de Statiegeldalliantie voor een snelle invoering van statiegeld.

Naast Natuurpunt De Bron doen ook de volgende bedrijven en organisaties zeker al mee: Trage Wegen, Bond Beter Leefmilieu, Ecopower, Algemeen Boerensyndicaat, Gents Milieufront, Proper Strandlopers, Waterschap Oostkustpolder en Nature & Progrès. De volledige en steeds groeiende lijst van deelnemers aan de Yes We Can!-campagne vind je op statiegeldalliantie.org/YesWeCan.

Statiegeld op blikjes zorgt voor minder zwerfvuil in de natuur! Ook Natuurpunt De Bron roept daarom de gewestelijke en federale beleidsmakers van harte op om snel een besluit te nemen voor statiegeld op blikjes en plastic flessen. Statiegeld? Yes We Can! #StatiegeldYesWeCan 

Statiegeld? Yes We Can! Met deze enthousiaste slogan startten op 24 november heel wat gemeenten, bedrijven en organisaties waaronder ook Natuurpunt De Bron de nieuwe campagne van de Statiegeldalliantie voor een snelle invoering van statiegeld.

Op 3 februari heeft het Nederlandse kabinet definitief beslist voor statiegeld op blikjes, het gaat in op 31 december 2022. Dit is fantastisch nieuws voor het milieu, natuur, dier en mens. De beslissing van de Nederlandse regering zet nu een zeer sterk precedent voor statiegeld in België! Met statiegeld in de Brusselse, Waalse en federale regeerakkoorden is er een sterk vertrekpunt. De maatschappelijke discussie en roep om statiegeld neemt bovendien toe.

Het persbericht van de Statiegeldalliantie is ook uitgestuurd naar de Belgische redacties en journalisten. Deel graag deze webpagina en de tweet. Bedank gerust de Nederlandse regering en roep de Belgische regeringen op om dit voorbeeld te volgen. Statiegeld? Yes We Can! #StatiegeldYesWeCan. De volledige en steeds groeiende lijst van deelnemers aan de Yes We Can!-campagne vind je op statiegeldalliantie.org/YesWeCan.

november 2020 

De Vlaamse Waterweg verhoogt in opdracht van de Vlaamse Overheid de kwaliteit van jaagpaden in functie van een betere fietsmobiliteit. Zo is met een vrijgemaakt budget van €815.000 ook de linkeroever van de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele mee in dit plan goedgekeurd. Na de herinrichting zou de Provincie West-Vlaanderen instaan voor het beheer ervan.  

Daar waar de betreffende IJzeroever op vandaag vooral als een wandeltracé wordt gebruikt, beoogt het structureel herstel vooral een betere fietsbaarheid. Daarom wordt  het verweerde asfaltstrookje over een afstand van 4800 meter vervangen door twee meter brede, betonnen prefabplaten, de wandelbrugjes aangepast en het jaagpad over een totaal van 850 meter landinwaarts opgeschoven. Deze besluitvorming werd genomen in overleg met Westtoer, Erfgoed en Agentschap voor Natuur en Bos. 

21 oktober 2020

De Blankaart in Woumen (West-Vlaanderen) is een belangrijk broedgebied voor reigers. Met een kolonie van blauwe reigers, lepelaars, kleine zilverreigers en grote zilverreigers mag het belang van dit natuurgebied niet worden onderschat. In 2020 werd hier voor het eerst ook een broedgeval van een koereiger vastgesteld.

Natuurpunt vzw zet sterk in op regionale samenwerking tussen de verschillende lokale afdelingen. De beslissing van de algemene vergadering van Natuurpunt Westkust om toe te treden tot Natuurpunt De Bron, is dan ook logisch. Het werkingsgebied deint op die manier uit van de kust tot Wervik, van de IJzer tot de Leie. In tijden waarbij polariseren en uiteendrijven van mensen en ideeën bon ton werd, bewijzen wij dat samenwerken en mensen bijeenbrengen ook nog altijd mogelijk blijft. Laten we klinken op een nieuwe toekomst voor het natuurbehoud in onze Westhoek!

31 oktober 2019 

Het is een klein maar opvallend oranje zwammetje van amper 3 cm diameter. Het lijkt een beetje op een mini-pingpongpalet en het heeft de exotische naam Favolaschia calocera. Op 23 oktober 2019 werd hij voor het eerst opgemerkt in Vlaanderen door Rudy Claeys in het Provinciaal domein de Palingbeek (Zillebeke, West-Vlaanderen). Een Nederlandse naam is er nog niet maar in het Engels noemen ze hem de “Orange pore fungus”. En hij werd voor het eerst waargenomen in Madagascar. 

2 oktober 2019

Met Natuurpunt De Bron vzw keken we vol verwachting uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Alleen al inzake de aanpak van de achteruitgang van de biodiversiteit, de waterschaarste, de verdroging en verzilting en de noodzakelijke aanplant van extra bossen… wacht er heel wat werk. We lezen in het Vlaams regeerakkoord rond Natuur en Omgeving veel mogelijkheden en kansen die een antwoord kunnen bieden op de bovenstaande uitdagingen. 

14 augustus 2019

In de onderhandelingsnota van Bart Dewever voor de vorming van een Vlaamse regering is sprake van de oprichting van vier ‘nationale parken’. Meteen werden diverse lijstjes gelanceerd van mogelijke gebieden die in aanmerking zouden komen. Tot onze grote verbazing wordt een gebied dat bovenaan zo’n lijst zou moeten prijken niet eens vernoemd. Blijkt nogmaals hoe de Westhoek op zo’n moment tot de vergeethoek van Vlaanderen behoort. We roepen de auteurs van het Vlaamse regeerakkoord op om de Westhoek tot het kwartet van de Nationale parken toe te voegen.

6 mei 2019 

Roerdomp

In het Blankaartgebied werden de voorbije jaren heel wat natuurinrichtingswerken uitgevoerd. De focus van het natuurinrichtingsplan lag vooral op rietvogels. In de oude rietlanden werden o.a. populieren en wilgen gekapt in een poging om het broedhabitat van soorten als roerdomp te herstellen. Deze beheerwerken werpen alvast mooie resultaten af, sinds 30 maart is het ‘spook van de Blankaart’ terug. Eindelijk!

25 november 2018

Elk jaar vindt in Vlaanderen de 'Dag van de Natuur' plaats, een actiedag van Natuurpunt waarop heel wat vrijwillige handen uit de mouwen worden gestoken om met Natuurpuntvrijwilligers een aanplant, knotwerk of ander beheerwerk uit te voeren in één van de Natuurpuntgebieden die Vlaanderen rijk is. Op zondag 25 november zoekt Natuurpunt Westland vele handen om een struikengordel aan te planten op het twee jaar oude perceel de 'Sint-Elooismote' in Langemark-Poelkapelle. Een 2000-tal planten zoeken een vaste stek en zullen in de toekomst een onderdak, schuil- en/of voedselgelegenheid bieden aan heel wat diersoorten.... 

Op zondag 22 april gaat over heel Vlaanderen opnieuw Erfgoeddag door met als thema ‘Kiezen’. Ook Langemark-Poelkapelle neemt terug deel aan dit evenement. Centrale plaats van afspraak: OC De Mariazaal, Bikschotestraat 107a in Bikschote, waar doorlopend van 13u tot 18u heel wat op het programma staat. De toegang is gratis. De vrijwilligers van LANGEMARK-POELKAPELLE Verbeeldt en Team Ontspannen van gemeente Langemark-Poelkapelle werken samen met Natuurpunt en CO7 om u volgend programma aan te bieden:

 

 

De Statiegeldalliantie
Jaarlijks kost de strijd tegen zwerfvuil een pak gemeenschapsgeld. Als regionale milieu- en natuurvereniging wenst Natuurpunt De Bron geen zwervend afval in de natuur, waterlopen en landelijk of stedelijk gebied. Dat afval wordt niet gerecycleerd en breekt niet of heel traag af met desastreuse gevolgen voor mens en dier. Statiegeld op plasticflesjes en blikjes ziet Natuurpunt De Bron als een belangrijke maatregel om het zwerfvuilprobleem aan te pakken, omdat iets wat een directe financiële waarde kan opleveren, veel minder kans maakt om achteloos weggegooid te worden dan verpakkingsafval zonder rechtstreekse tegenwaarde. Bovendien heeft het huidige inzamelsysteem van Fost-Plus herhaaldelijk bewezen dat het faalt voor wat betreft het vermijden van zwerfvuil. Daarom besliste Natuurpunt De Bron op haar raad van bestuur van 13 maart 2018 om toe te treden en zich achter de doelstellingen te scharen van de Statiegeldalliantie.

24 januari 2018

Op zondag 7 januari telden 46 vrijwilligers op 64 veldjes met wintergraan of Japanse haver in het westen van West-Vlaanderen een nieuw recordaantal overwinterende geelgorzen. Niet minder dan 880 zijn er geteld. Het vorige record van 748, van twee winters geleden, werd daarmee duidelijk gebroken. Die geelgors, die ging toch achteruit?

Wel, die geelgors ging inderdaad achteruit, en sterk. Tot begin de jaren 80 kwam deze gele akkervogel werkelijk overal in Vlaanderen voor, van in de duinen tot aan de Maas. Het was één van de meest algemene vogels van kleinschalige landschappen met hagen en hier en daar een boom. Met het verdwijnen van die hagen, van winterse graanstoppels, mestvaalten in de open lucht en kruiden in de wegbermen, kreeg de geelgors grote honger in de winter. Hun aantal nam een steile duik en ook de verspreiding kromp sterk. In West-Vlaanderen verdween de “gèspiet” (spreek uit: “hèspiet”) volledig, op een smalle strook van 5 à 10 km langs de Franse grens na, tussen Alveringem en Dranouter. Over die grens in Frankrijk is het nog altijd een wijdverspreide broedvogel, maar de landbouwintensivering laat zich intussen ook daar voelen. Kortom, het was tijd voor actie.