De vogelwerkgroep zet zich actief in voor de bescherming van de gierzwaluw door het informeren van de bevolking via tentoonstellingen en informatiestands, het sensibiliseren van gemeentebesturen, inventariseren en het promoten van aangepaste bouwmaterialen en het plaatsen van nestkasten.

De gierzwaluw is een zomervogel die hier verblijft van mei tot half augustus. In feite komt de gierzwaluw hier alleen broeden en haar jongen grootbrengen. De rest van het jaar brengt ze door in Afrika. De vogel broedt in holtes onder dakranden of dakpannen maar ook in geschikte nestkasten die hoog tegen gevels worden geplaatst. Op verschillende plaatsen in de regio komt deze zomergast nog voor die best te herkennen is aan haar “krijsend” geluid op zomerse avonden.

Deze typische stadsvogel kent in Ieper waarschijnlijk op een 10-tal plaatsen broedkolonies van 5 tot 20 nesten. Belangrijke kolonies kan men vinden aan de Sint Niklaaskerk en de secundaire school Technisch Instituut Immaculata in Ieper. Vanuit de grote interesse binnen deze school voor deze bijzondere vogelsoort is een educatief project gegroeid om de broedkolonies van de gierzwaluw in Ieper te beschermen en zelfs uit te breiden.

 

Het is een samenwerking geworden tussen de school en dienst Milieueducatie van de stad Ieper met begeleiding door deskundigen van Natuurpunt Westland en met de steun vanuit de stedelijke Milieuraad. Dit project past in het biodiversiteitscharter dat de stad Ieper ondertekende met Natuurpunt waardoor deze unieke vogelsoort, die volledig aan het stadsbiotoop verbonden leeft, in Ieper een mooie toekomst zal kennen!

Door enkele klasgroepen werden een 20-tal nestbakken ineengetimmerd. Hierbij hoort ook de opmaak van een website met allerlei informatie binnen een aantal klassen verzameld en besproken, de plaatsing van een webcam binnen een of twee nesten om het verloop van broeden en opgroeien op te volgen, artikel(s) in de schoolkrant en in het Ieperse stadsmagazine wat de leerlingen van de school natuurlijk zeer nauw betrekt.

 

Natuurpunt Westland zorgt voor verdere inventarisatie en eventuele plaatsing van bijkomende nestkasten. In de loop van de zomer worden er ook nog enkele avondwandelingen ingericht om de gierzwaluwen en hun broedkolonies in de stad en enkele deelgemeenten te observeren en te inventariseren.

 

Dit project richt zich ook tot de bredere bevolking. Wie dit wenst, kan een of meerdere nestkasten voor gierzwaluwen aanvragen bij de dienst Milieueducatie. Voorwaarde is wel dat deze op daartoe geschikte plaatsen binnen de stad of de deelgemeenten geplaatst kunnen worden.